Ogłoszenia spółki

Ogłoszenie Zarządu spółki Continius SA z 5.02.2022r.

Uprzejmie informujemy, że spółka Continius S.A. aktualnie działa pod adresem: ul. Proletariacka 7/9 93-569 Łódź.

Ogłoszenie Zarządu spółki Continius SA z dnia 18.01.2021 

Uprzejmie informujemy, że biuro spółki Continius S.A. pod adresem: Gdańska 47/49 budynek C, parter, 90-729 Łódź zostało uruchomione. 

Ogłoszenie Zarządu spółki Continius SA z dnia 15.12.2020 

Z dniem 14 grudnia 2020 zmieniła się siedziba spółki. Nowy adres: Gdańska 47/49 budynek C, 90-729 Łódź O otwarciu biura w nowej lokalizacji poinformujemy w osobnym ogłoszeniu. 

Ogłoszenie Zarządu spółki Continius SA z dnia 28.09.2020 

Zarząd ALL SEASONS IBS S.A. z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000618202, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

Ogłoszenie Zarządu spółki All Seasons IBS SA z dnia 28.09.2020 

W dniu 25 września 2020r.w Łodzi odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki All Seasons IBS S.A. na którym podjęto uchwały w sprawach: – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2019 roku oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. – zmiany nazwy spółki na CONTINIUS Spółka Akcyjna. – dokonania wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki. Wybrano dom maklerski Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 142. 

Komunikat nr 1/2020 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A

Zarząd spółki informuję, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.00, w siedzibie spółki „ALL SEASONS IBS” S.A. w Łodzi przy ul. Żeromskiego 53 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dokumenty akcji lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza należy składać w siedzibie spółki do dnia 09 września 2020r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 

Komunikat nr 2/2019 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A 

Zarząd spółki po dokonaniu oceny działalności i osiągniętych wyników w 2019 roku podjął decyzję o zmianie profilu i określił, że od 2020 roku podstawowym rodzajem działalności spółki będzie handel hurtowy. 

Komunikat nr 1/2019 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ALL SEASONS IBS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Sejdak w Łodzi Zapis przebiegu Zgromadzenia znajduje się w protokole przekazanym do XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 

Komunikat nr 1/2017 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ALL SEASONS IBS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki Zapis przebiegu Zgromadzenia znajduje się w protokole przekazanym do XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 

Komunikat nr 1/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

Informujemy, że w dniu 17.05.2016 roku spółka ALL Seasons IBS S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000618202.